Sasi i Szkoci Na Suwalszczyźnie
Suwalszczyzna od wielu setek lat może chwalić się wielokulturową tolerancją. Wśród ludności lokalnej na przestrzeni wieków można odnaleźć wyznawców wszystkich głownych religii i różnych odłamów, osoby o rozmaitym pochodzeniu i życiorysie . Ci, którzy emigrowali na Suwalszczyznę, tereny Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów mogli liczyć na względny spokuj i możliwość kontynuwania swojego stylu życia. Pośród przybywających na te tereny byli również ludzie z północy Wielkie Brytanii – migracja szkocka nasiliła się zwłaszcza po upadku powstania jakobickiego w 1748r., proskrypcjach i innych represjach. Projekt skupia się na odtwarzeniu środowiska szkockich imigrantów pierwszego i drugiego pokolenia z okresu XVIII wieku – uboższej szlachty i mieszczaństwa.
Podczas rozmaitych wydarzeń miejskich o charakterze kulturalnym staramy się pokazać Suwałki od pozytywnej strony, przypominając o fundametach, na jakich fukcjonuje lokalna społeczność. W takim charakterze bierzemy również udział w imprezach popularyzujących historię ostatniego stulecia Rzeczypospolitej Obojga Narodów na Litwie. Przykładowe imprezy, w których braliśmy/bierzemy udział: 300-lecie nadania praw miejskich Suwałkom, Piknik Saski w Dowspudzie, Dzień Kostiumu Narodowego w Kownie (Litwa), XVIII wiek w skansenie w Nowej Suchej, Weekend u Starosty Żmudzkiego AD 1783 w Zamku w Poniemuniu (Litwa).